25 އޭޕްރިލް 2014

ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައިވެސް ޖީއެމްއާރަށް ބަދަލެއް ދޭންޖެހޭނެ: ރައީސް ޔާމިން

ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައިވެސް ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޖީއެމްއާރާއި މެދު ވެވިފައި އޮތް އެގްރިމެންޓް ބާތިލްކުރި މައްސަލައިގެ ބަދަލު ދިވެހި ސަރުކާރުން ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގަތުމު...
ޚަބަރު
ސިޔާސީ
ވިޔަފާރި
ކުޅިވަރު