17 އޭޕްރިލް 2014

ކުއްތާ ސްކޮޑް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށް!

ރާއްޖޭގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގެ ގޮތުން "ޑޯގް ސްކޮޑް" އެއް އެކުލަވާލަން ހޯމް މިނިސްޓަރު ފުލުހުންނަށް އަންގާފައިވާ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް އެމަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާކަމަށާއި އެގޮތުން ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރަމުން ދާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ....
ޚަބަރު
ސިޔާސީ
ވިޔަފާރި
ކުޅިވަރު