22 އޯގަސްޓް 2014

ބައްޕާފުޅާ ދެކޮޅަށް ޓްވީޓް ކުރި ނޫސްވެރިޔާގެ މައްސަލައިގައި ދުންޔާ ކަންބޮޑުވޭ!

ގެއްލިފައިވާ މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރައްވާ ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިންނަށް ފަރުދީ ފެންވަރުގައި އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ހާރިޖީ ވަޒީރު ދުންޔާ މައުމޫން ގޮވާލައްވައިފި...
ސިޔާސީ
ކުޅިވަރު
ވިޔަފާރި
ދުނިޔެ
ގެއްލުނު ނޫސްވެރިޔާ ރިލްވާން ހޯދުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރަން ހެއްުޔެވެ؟
  • އާއެކެވެ
  • ނޫނެކެވެ
ނަތީޖާ