18 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ބުދަ | 1 ހެއި


ދުނިޔޭގެ ކުރިމަތީގައި ރާއްޖެ ދަނީ ބާކީވަމުން: ރައީސް ނަޝީދު

  • އިންތިހާބުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިނުވާން މާކުރިން ނިންމި ސަބަބު ސާފު
  • ފަހުގެ ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ނިންމާ، ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަނީ މި އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ނަން އަނބުރާ ގެންގޮސްފަ
  • އިންތިހާބުގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިނުވި ނަމަވެސް ހޯމަދުވަހުގެރޭ ނެގި ވޯޓުގައި ހަތަރު ގައުމަކުން ރާއްޖެއަށް ވޯޓު ދީފައިވެ
7 ގަޑިއިރު ކުރި

އިތުރު ޚަބަރު

ރާއްޖޭގައި ޒަމާނީ ބަނދަރެއް ޤާއިމްކުރުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އަލުން މަޝްވަރާކޮށްފި

11 ގަޑިއިރު ކުރި

އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމަށް އަބޫދާބީ ފަންޑާއެކު ސޮއިކޮށްފި


11 ގަޑިއިރު ކުރި

ބަރެސްދޫގައި އިންވެސްޓް ކުރުމަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު މިމަހުގެ 25 އަށް އިތުރުކޮށްފި


13 ގަޑިއިރު ކުރި

ޒުވާނުންގެ އިނާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި


15 ގަޑިއިރު ކުރި

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކާ މުނައްވަރު ބައްދަލުކުރައްވައިފި


15 ގަޑިއިރު ކުރި

ހައިޕް މީޑިއާއަށް ވެމްކޯގެ މާކެޓިންގ ހަތް މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ހަވާލުކުރި މައްސަލަ އޭސީސީއަށް!


16 ގަޑިއިރު ކުރި

މެލޭޝިއާ ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ހަމަޖެއްސޭގޮތް ނުވުމުން އެއާޕޯޓް އަޅަން ވި އެއްބަސްވުން އުވާލައިފި


16 ގަޑިއިރު ކުރި

ފިޔޯރީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ތިޖޫރީ ވަގަށް ނަގައިފި


16 ގަޑިއިރު ކުރި

ރާއްޖެޓީވީގެ ޓީމެއް ފަންޑު ފޮއްޓާއެކު ގއ. ވިލިނގިއްޔަށް ދަނީ


17 ގަޑިއިރު ކުރި

ބިޝާމްގެ ކާރުކޮޅު ރޯކޮށްލި މައްސަލައާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހާމަކުރެވެން ނެތް: ފުލުހުން


17 ގަޑިއިރު ކުރި

އިތުރު ޚަބަރު
ކުޅިވަރު

އިންޑިއާގެ ފުރަތަމަ ޑަބްލިއުޑަބްލިއުއީ އަންހެން ރެސްލަރަކަށް ކަވީތާ ދޭވީ

7 ގަޑިއިރު ކުރި

އެމްބީއޭ ދެވަނަ ޑިވިޝަން: އެލްކިއު ސްޕޯޓްސްއާއި އެޗްޑީސީ މޮޅުވެއްޖެ


10 ގަޑިއިރު ކުރި

ވޯލްޑް ކަޕް ޕްލޭއޯފްގެ މެޗުތައް ކަށަވަރުވެއްޖެ


11 ގަޑިއިރު ކުރި

ނަޕޯލީއަށް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ބަލިކުރެވޭނެ – މައުރިޒިއޯ ސައްރި


11 ގަޑިއިރު ކުރި

ޓޮޓެންހަމް އަކީ ކުޅެން އުނދަގޫ ޓީމެއް، މެޗު ފަސޭހައެއް ނުވާނެ: ޒިދާން


12 ގަޑިއިރު ކުރި

2009 ވަނަ އަހަރަށްފަހު ޕާކިސްތާނަށް ދާން ސްރީލަންކާ ކްރިކެޓް ޓީމު އެއްބަސްވެއްޖެ


14 ގަޑިއިރު ކުރި

ރޮނާލްޑޯ ހުރީ މެސީ އާއި ނޭމާ އަށްވުރެ އުހުގައި: ޓޮޓީ


14 ގަޑިއިރު ކުރި

ދަނޑު މަތީގައި ލިބުނު އަނިޔާއެއްގައި އިންޑޮނޭޝިއާގައި ކުޅުންތެރިޔަކު މަރުވެއްޖެ


1 ދުވަަސް ކުރިން

ރާއްޖެއަށް ދެ ދަރަޖައިގެ ވެއްޓުމެއް، ސްޕެއިން ގަދަ 10 އަކަށް


2 ދުވަަސް ކުރިން

ޝަންގްހާއި މާސްޓާސް: ނަޑާލް ބަލިކޮށް ފެޑެރާ ތަށި އުފުލާލައިފި


2 ދުވަަސް ކުރިން

އިތުރު ކުޅިވަރު
ރިޕޯޓު

ޓެރަރިޒަމަށް ވާގިވެރިވާކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެއިން ގުޅުން ކަނޑާލި ޤަޠަރު ހިއުމަންރައިޓްސް ކައުންސިލަށް! ދެން އަތް ޖަހާ!

5 ގަޑިއިރު ކުރި

ރައީސް ވަޙީދަކީ ޕަޕެޓެއް، އަދީބަކީ ހަތިޔާރު، ތިޔަވެވުނީ އިޢުތިރާފު، ދެން އަތް ޖަހާ!


10 ގަޑިއިރު ކުރި

ޒުވާން ޖީލު ހަލާކުވެ ދިއުން: އެތައް ބައެއްގެ އިހްމާލެއް، ވިސްނާ


12 ގަޑިއިރު ކުރި

އަހަރެން އަދާކުރީ އަހަރެންގެ ވަޒީފާއެވެ.


14 ގަޑިއިރު ކުރި

ސްޕެއިން އިން ކެޓަލޯނިއާ އަށް އިތުރު މުހުލަތެއް ދީފި! ދެން ވާނީ ކިހިނެއް؟


14 ގަޑިއިރު ކުރި

މަރުވެފައިވާ ހަށިތައް ނޫން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުފެނޭ


2 ދުވަަސް ކުރިން

ޕީޕީއެމް މެމްބަރުން އުޅުއްވާ ގޮތުން ލަދުން ބޯހަލާކު!


2 ދުވަަސް ކުރިން

ސީޝެލްސް: ޗައިނާއާއި އިންޑިއާގެ ކުރިމަތިލުމުގެ މައިދާން


3 ދުވަަސް ކުރިން

އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް: މޮޅުތަކެއްވާނެ ކަމަށް ހީކުރިޔަސް ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ބޭކާރު ފޯރަމެއް


3 ދުވަަސް ކުރިން

އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރު: އިންސާނިއްޔަތުކަމާއި ރަހްމު ނެތް ބައެއްގެ ނަތީޖާ!


3 ދުވަަސް ކުރިން

އިތުރު ރިޕޯޓު


ދުވަހުގެ ފޮޓޯ
މޫސުމައް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަށް ދެނެގަތުމައް ޔޫއެންގައި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފޮޓޯ ޖާނަލިސްޓް ވާހަކަ ދައްކާނީ-- ފޮޓޯ: އަޝްވާ ފަހީމް